Aktualności


Termin dystrybucji żywności

2017-05-23

Informujemy, że w dniach od dnia 23 do 31 maja br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie nastąpi wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wydawanie żywności w godzinach pracy Ośrodka.


Wydawanie żywności z POPŻ w miesiącu kwietniu 2017 r.

2017-04-20

Informujemy, że w dniach od dnia 26 do 28 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie nastąpi wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wydawanie żywności w godzinach pracy Ośrodka.Opublikował:
Justyna Kaczmarczyk


Informacja

2017-04-06

Informujemy, że dniu 10 kwietnia br. - poniedziałek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie będzie czynny od godz. 7.30 do 16.30, zaś w piątek 14 kwietnia br. będzie przyjmował interesantów w godz. od 7.30 do 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.


Termin dystrybucji żywności

2017-03-16

Informujemy, że w dniach od 27 do 31 marca br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie nastąpi wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wydawanie żywności w godzinach pracy Ośrodka.


Informacja o działaniach towarzyszących POPŻ Podprogram 2016

2017-03-14

Dnia 14.03.2017 o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie odbyło się spotkanie kolejnej grupy z Technologiem żywienia Panem Tadeuszem Waszkiewiczem na temat "Bezpieczeństwo Żywności". Rozmawiano między innymi o składzie procentowym dziennego posiłku, tj. ilości białka, węglowodanów, tłuszczy niezbędnych w codziennej racji żywnościowej każdego zdrowego konsumenta. Grupa liczyła 17 osób. Większość osób obecnych na spotkaniu wymieniała informacje między sobą oraz konsultowała się z prowadzącym to spotkanie.


Kurs na reintegrację i pracę

2017-03-13

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie i Psychologicznym Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska, rozpoczęło realizacje projektu „Kurs na reintegrację i pracę”.

Dołączone pliki:


Termin dystrybucji żywności.

2017-02-17

W załączniku podaje się termin dystrybucji żywności, w ramach POPŻ, Podprogram 2017

Dołączone pliki:


Informacja o działaniach towarzyszących POPŻ Podprogram 2016

2017-01-31

W załączniku podaje się szczegóły spotkania z Technologiem żywienia.

Dołączone pliki:


Informacja o działaniach towarzyszących POPŻ Podprogram 2016

2017-01-26

Dnia 26.01.2017r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie odbyło się spotkanie z Technologiem żywienia Panem Tadeuszem Waszkiewiczem na temat "Bezpieczeństwo i higiena żywności". Zgodnie z założeniem zapoznano zebranych z zagrożeniem zatruć oraz chorób groźnych dla zdrowia wynikających z braku przestrzegania podstawowych zasad higieny obróbki żywności oraz zasad przechowywania jej w warunkach chłodniczych. Uczestnicy zadawali pytania na bieżąco. Grupa liczyła 25 osób.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2017-01-21

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. nastąpiła kontynuacja współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie z Bankiem Żywności w Chojnicach w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego oznacza: minimum klika (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wychodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.
Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 obejmuje łącznie 46,19 kg:
- makaron jajeczny 5 kg,
- ryż biały 5 kg,
- herbatniki 2 kg,
- mleko UHT 9 l,
- groszek z marchewką 3,20 kg,
- fasola biała 3,20 kg,
- koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
- powidła śliwkowe 1,20 kg,
- gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg,
- filet z makreli w oleju 1,36 kg,
- szynka drobiowa 2,70 kg,
- cukier biały 4 kg,
- olej rzepakowy 4 l;
- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg
- szynka wieprzowa 0,30 kg
- pasztet wieprzowy 0,16 kg
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

Osoby chętne do przystąpienia do Programu, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia mogą zgłaszać się do Działu Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) - wszelkie informacje uzyskają Państwo w biurach nr 2 i 3, oraz pod numerem telefonu 598334557.

Osoby, które korzystały już z Programu będą informowane osobiście o terminach wydawania żywności.
Ponadto wszelkie informacje dot. Programu będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Ośrodka.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),

wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone są również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,

współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,

oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.ŹRÓDŁO: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/podstawy-prawne/


Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności [Organizacja Partnerska Regionalna - OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL].

Opublikował:
Justyna Kaczmarczyk


Termin dystrybucji żywności

2017-01-12

W załączniku podaje się termin dystrybucji żywności, w ramach POPŻ, Podprogram 2016

Dołączone pliki:


Zmiana wytycznych - zwiększenie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z Podprogramu 2016

2017-01-03

Nowe Wytyczne "Wytyczne dla Podprogramu 2016" z dnia 28 grudnia 2016 r., które obowiązują od
1 stycznia 2017r. wprowadzają zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 PLN dla osoby w rodzinie, co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. A paczka żywnościowa dla jednego odbiorcy końcowego oznacza: minimum kilka (tj. co najmniej 3) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.

czytaj całość publikacji "Zmiana wytycznych - zwiększenie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z Podprogramu 2016"
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie. 77-320 Przechlewo, ul. Szkolna 4, tel. (59)83-34-267, (59)83-34-557, faks (59)83-34-604

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji